Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Ing. Eva Čekovská - PRIYA, Ústecko-Orlická 2346/20, 05801 Poprad, IČO : 32874901 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodnéj stránky www.priya.sk (ďalej len "obchod").

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.priya.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

1.4 Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku.

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, služby alebo online produktu, spracovaný obchodom alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru, služby alebo online produktu predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia, a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou Ing. Eva Čekovská - PRIYA

2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar. V prípade služieb a online produktov sa za podstatné podmienky považuje špefikácia a spôsob úhrady za tovar.

2.5 Všetky objednané materiály alebo výukové materiály, ktoré sú súčasťou seminárov a živých stretnutí, sú informačným produktom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorky je zakázané. Objednávkou akéhokoľvek vzdelávacieho  produktu súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií zo seminárov i osobných konzultácií nie sú v zodpovednosti autorky.

3.Licencia a ochrana duševného vlastníctva

3.1 Všetky texty, obrázky, grafika, videá a ďalšie časti obsahu ako aj služby, produkty a (elektronický) obsah, ktoré sú zobrazované a/alebo ponúkané na stránkach www.priya.sk sú dielami, ktoré sú chránené podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Tieto diela alebo ich súčasti je možné použiť len so súhlasom autora. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie diela tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané a bude striktne vymáhané súdnou cestou. V prípade porušenia zákazu je Objednávateľ povinný uhradiť účastnícky poplatok za každé jedno prihlásenie neoprávnenou osobou a nahradiť vzniknutú škodu

3.2 Objednávateľ zaplatením ceny Poskytovateľovi získava licenciu na zobrazovanie príslušného Produktu, môže ho prezerať a primerane používať alebo inak zobrazovať, a to len pre svoje vlastné nekomerčné použitie. Objednávateľ môže elektronický obsah Poskytovateľa používať na zariadení, ktoré takéto použitie umožňuje, pričom Poskytovateľ neposkytuje žiadnu záruku za možnosť použitia jeho elektronického obsahu na akomkoľvek zariadení.

3.3 Objednávateľ nie je oprávnený poskytnúť prístupové kódy inej osobe (fyzickej alebo právnickej).

3.4 Reprodukcia, prenos, sprístupňovanie, kopírovanie, šírenie alebo ukladanie častí alebo celého obsahu diela v akejkoľvek forme alebo poskytnutie licencie alebo sublicencie iným subjektom alebo tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, sú zakázané. Žiadna časť diela nesmie byť publikovaná a šírená žiadnym spôsobom a v žiadnej podobe bez písomného povolenia autora. Počas konania kurzov, webinárov, on-line poradenstva a iných online služieb a diel je prísne zakázané zhotovovať akékoľvek audiovizuálne záznamy. Všetky použité názvy, značky a označenia sú alebo môžu byť ochrannými známkami ich oprávnených vlastníkov. Autor si vyhradzuje všetky práva vyplývajúce z Autorského zákona (č. 185/2015 Z. z.) a z ostatných právnych predpisov platných na území SR a EÚ.

3.5 Diela sú poskytované Objednávateľovi tak „ako sú", tzn. ich objednávkou Objednávateľ súhlasí s tým, že akékoľvek použitie informácií z nich a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len v jeho rukách a autor ani Poskytovateľ za ne nenesú žiadnu zodpovednosť. Ak počas poskytovania diela Objednávateľ nájde informácie o produktoch alebo službách tretích osôb, tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením názoru Poskytovateľa resp. príslušného autora k tejto tematike. Predajom diela ani úhradou ceny neprechádzajú z Poskytovateľa na Objednávateľa žiadne autorské práva.

3.6 Objednávateľ nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti na tretie osoby bez súhlasu Poskytovateľa.

3.7 V prípade, ak Objednávateľ poruší alebo ohrozí autorské práva, je povinný uhradiť Poskytovateľovi tiež nemajetkovú ujmu v peniazoch, poskytnúť mu primerané zadosťučinenie, nahradiť škodu (vrátane ušlého zisku) a vydať mu bezdôvodné obohatenie.

3.8 Objednávateľ je povinný pred uzatvorením Zmluvy oboznámiť sa so všeobecnými obchodnými podmienkami.

4.Storno objednávky zo strany kupujúceho

4.1 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

4.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar, službu alebo online produkt alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy 

5.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru alebo online produktu. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

Keďže poskytnutie služby je podmienené výslovným súhlasom kupujúceho, ktorý odkliknutím políčka pri objednávke vyhlásil, že bol riadne poučený a oboznámil sa s týmito obchodnými podmienkami, predávajúci podľa zákona, neumožňuje odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak platba kupujúceho nebude pripísaná na účet predávajúceho do 3 dní po termíne splatnosti.

Pri podozrení na podvodné či protizákonné konanie predovšetkým v súvislosti s objednávaním a využívaním elektronických produktov bude takéto podozrenie ďalej postúpené právnikovi a riešené v súlade s platnou legislatívou.

5.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

* kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
* ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
o tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou)
o tovar nesmie byť použitý
o tovar musí byť nepoškodený
o tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
o zašlite spolu s dokladom o kúpe – faktúra. V prípade reklamácie služby alebo online produktu je potrebné uviesť konkrétny dôvod a vadu.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru, alebo po obdržaní žiadosti o odstúpenie od zmluvy v prípade že ide o službu alebo online produkt.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

a) o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

6. Cenové podmienky

6.1 Cena výrobkov je konečná, pri atypických rozmeroch mandál alebo rozšírenom obsahu výukových materiálov sa cena stanovuje dohodou s následným písomným súhlasom strán. Nie sme platci DPH.

6.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 7

6.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR

7. Poštovné a balné

7.1 Spoločnosť Ing. Eva Čekovská - PRIYA si balné neúčtuje.

7.2 Cena poštovného je:

SVIEČKY:

Dodanie Slovenskou poštou:

do 2 ks sviečky, balík na adresu 2,70 €

od 3 ks sviečky, balík na adresu 3,90 €

V prípade objednávky sviečok nad 150 € je poštovné zdarma

MANDALY:

Dodanie Slovenskou poštou expres kuriér balík na adresu 7 - 11 €

V prípade objednávky mandál nad 500 € je poštovné zdarma

7.3 Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.

7.4 Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

8. Podmienky a možnosť platby za tovar, službu alebo online produkt

8.1 Kupujúci môže svoju objednávku bezhotovostne hradiť bankovým prevodom zo svojho účtu (prevod trvá cca 1 - 2 pracovné dni) 

8.2 Hotovostne v sídle spoločnosti na základe faktúry.

8.3 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

9. Dodacie podmienky

9.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, max do 14 dní od prijatia a záväzného potvrdenia objednávky v prípade objednávky tovaru. Elektronické produkty kupujúcemu prídu e-mailom automaticky ihneď po zaplatení resp. po pripísaní platby na účet. Ak by sa tak nestalo, kupujúci kontaktuje predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy na info@priya.sk

Pri osobných konzultáciách je termín dodania služby definovaný pred vystavením objednávky a dohodnú sa na ňom vzájomne obe strany písomnou alebo telefonickou formou.

Pri workshopoch, seminároch a iných hromadných akciách je termín a miesto špecifikované na príslušnej podstránke k danej službe..

9.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

9.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

9.4 Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu v sídle spoločnosti PhDr. Miroslava Kapustová – DOMOV DUŠE. po vzájomnej dohode.

9.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

9.6 Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej republiky.

9.7 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

10. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

10.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti Ing. Eva Čekovská -PRIYA, a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

10.2 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti Ing. Eva Čekovská - PRIYA je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

10.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. 

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
Ing. Eva Čekovská - PRIYA, Ústecko-Orlická 2346/20, 05801 Poprad

10.4 Reklamácia služby alebo online produktu -

Práva vznikajúce pri chybnom plnení a práva zo záruky sa riadia platnými právnymi predpismi, predovšetkým Občianskym zákonníkom. Predávajúci zodpovedá za doručenie služby. V prípade nečakaných udalostí spôsobených 3. stranou predávajúci zabezpečí po vzájomnej dohode náhradné plnenie. Reklamáciu kupujúci uplatňuje bez zbytočného odkladu hneď po zistení vád. Reklamáciu môže poslať e-mailom na info@priya.sk. Kupujúci priloží faktúru alebo iný doklad o kúpe, popis reklamovanej závady a návrh riešenia reklamácie. Predávajúci vybaví reklamácie predávajúci informuje kupujúceho písomne e-mailom na adresu, ktorú kupujúci zadal pri objednávke.

11. Záverečné ustanovenia

Webové stránky www.priya.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby, online produkty aj tovary môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.03.2023. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Ochranu vašich súkromných údajov beriem vážne a všetky osobné údaje (e-mailové adresy a iné) sú spracovávané na základe zákona o ochrane osobných údajov. Robím všetko pre to, aby som vami zverené údaje zabezpečila proti manipulácii, strate, zničeniu či zásahu nepovolaných osôb. Ochrana osobných údajov je riešená samostatným dokumentom, ktorý nájdete na tejto stránke.

Váš duchovný navigátor v každodennom živote

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram